Parkovne poti

Parkovne poti

Parkovne poti so lahko dostopne, označene in opremljene z izobraževalnimi tablami. Primerne so tako za individualne obiskovalce kot za skupine, tudi šolske.

Šolske skupine največkrat vodimo po:

 

S šolo se lahko dogovorimo tudi za vodenja po drugih poteh:

Delavnice:

Soška pot

 • od izvira Soče do Bovca
 • kopna sezona
 • 4 - 5 šolskih ur
 • 1. do 9. razred 
 • 3,5 € na učenca za vodenje po Soški poti
 • 6 € na učenca za vodenje po Soški poti in obisk Informacijskega središča TNP Dom Trenta

KONTAKT:

INFO SREDIŠČE TNP DOM TRENTA
 

Tel:

+386 (0)5 388 93 30
E-mail: dom-tnp.trenta@tnp.gov.si

 

Soška pot je parkovna učna pot, ki vodi obiskovalce Triglavskega narodnega parka ob Soči od njenega izvira proti Bovcu.

Je najstarejša parkovna pot Triglavskega narodnega parka.

Povezuje steze in mirne, manj znane dele doline Trente in Soče, stran od ceste in hrupa.

Soča je smaragdna nit poti ter ponuja ogled vseh znanih in manj znanih naravnih vrednot in kulturne dediščine v dolini.

Posebna zanimivost so slikovite brvi, po katerih večkrat prečkamo reko. Hoja po Soški poti in obisk Informacijskega središča TNP Doma Trenta ponujata spoznavanje in razumevanje Triglavskega narodnega parka. 

 

Cilji

 • učenci spoznajo, da je tekoča voda tudi vir energije in da s svojo silo oblikuje površje Zemlje
 • učenci spoznavajo potrebo po ohranjanju naravne in kulturne dediščine
 • učenci razumejo občutljivo povezanost med človekom in naravo
 • učenci spoznavajo medsebojni vpliv reliefa, podnebja, rastlinstva in vodovja na gospodarstvo in življenje ljudi alpskih pokrajin
 • učenci spoznavajo pomen ohranjanja biotske pestrosti
 • učenci razvijajo pozitiven odnos do tradicije in razumejo pomen ohranjanja tradicije (šege in navade, kulturni spomeniki idr.) 
 • učenci spoznajo značilnosti trajnostnega razvoja
 • učenci spoznajo nekatere pokrajinske značilnosti naravnih enot Slovenije na terenu

Vsebine se navezujejo na naravoslovje in tehniko, družbo, naravoslovje, geografijo, biologijo.

Aktivnosti so prilagojene starosti otrok.

Potek aktivnosti

Soška parkovna učna pot vodi od izvira reke Soče mimo spomenika dr. Juliusa Kugyja, korit Mlinarice, mimo alpskega botaničnega vrta Alpinum Juliana, vasi Trenta vse do Trentarskega muzeja v informacijskem središču Triglavskega narodnega parka Dom Trenta.

Celotna pot od izvira do Bovca je dolga 25 kilometrov, zato za šolske skupine obisk poti poljubno skrajšamo in si ogledamo samo tisti del, ki nas najbolj zanima. Zgornji del poti preko slikovitih visečih brvi povezuje bregove bistre reke Soče in njenih 10 učnih točk. 

Učence peljemo po učni poti, kjer so na posameznih točkah razložene vsebine:

 • oblike površja (strma pobočja in globoko zarezane ledeniške doline)
 • oblike rečnega površja in druge hidrološke zanimivosti reke
 • vegetacijske značilnosti doline
 • kulturna dediščina in stavbarstvo
 • zgodovina železarstva in fužinarstva

Časovnica

3 - 4 ure Vodenje po Soški poti od Doma pri izviru Soče do Informacijskega središča TNP Dom Trenta
1 ura

Ogled Informacijskega središča TNP Dom Trenta

 

Dodatno:  
1 ura Vodenje po alpskem botaničnem vrtu Alpinum Juliana (v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije)

 

Povezave

 • Soča - smaragdna reka
 • Soška postrv
 • Zloženka Soška pot
 • Parkovne poti
 • Dom Trenta

 

Priporočamo:

 • Voden ogled informacijskega središča TNP Doma Trenta in Trentarskega muzeja
 • Učna pot tehniške dediščine
 • Pot Krivopetnic

Pot Triglavske Bistrice

V sodelovanju s Slovenskim planinskim muzejem.

KONTAKT:

MOJCA PINTAR
 

Tel:

+386 (0)4 5780 206
E-mail: mojca.pintar@tnp.gov.si

 

Pot Triglavske Bistrice je parkovna pot, ki vodi ob Triglavski Bistrici do zatrepa doline Vrat. Povezuje zanimive in skrivnostne dele doline. Med posebne zanimivosti sodijo slap Peričnik, Galerije in mogočna Triglavska stena.

Hoja po Poti Triglavske Bistrice in obisk Slovenskega planinskega muzeja ponujata doživeto spoznavanje doline – naravnih fenomenov Triglavskega narodnega parka in zgodovine alpinizma v Severni Triglavski steni.

Cilji

 • Učenci spoznajo značilnosti gorskega sveta TNP (podnebje, razmere za življenje – temperature, veter, voda, kamnine in prst). 
 • Ponovijo nastanek Alp in katere sile jih oblikujejo.
 • Spoznajo prilagoditve organizmov na gorske razmere.
 • Spoznajo zavarovane in ogrožene vrste.  

Vsebine se navezujejo na biologijo, geografijo, športno vzgojo.

Potek aktivnosti

Izvedba programa Pot Triglavske Bistrice za osnovnošolske skupine se navadno prične z vodenim obiskom Slovenskega planinskega muzeja in nadaljuje s pohodom z vodnikom TNP od muzeja do Koče pri slapu Peričnik. Celotna pot do zatrepa doline pod Triglavsko severno steno je dolga 11 kilometrov, zato za šolske skupine obisk poti poljubno skrajšamo in si ogledamo samo tisti del, ki nas najbolj zanima. Od Peričnika lahko pot nadaljujemo naprej mimo naravnih spodmolov – Galerij vse do Aljaževega doma v Vratih in do vznožja Severne Triglavske stene, najraje pa del poti do Aljaževega doma opravimo kar z avtobusom. 

 

Učence peljemo po učni poti Triglavske Bistrice, ker so na posameznih točkah razložene vsebine:

 • o površinskih in geomorfoloških oblikah,
 • o pestrem živalskem in čudovitem rastlinskem svetu,
 • o vodotokih in obvodnih pticah
 • o pomenu varovalnega gozda 

Učencem predstavimo prizadevanja ljudi za ohranjanje narave, trajnostni turizem in akcije umirjanja prometa v alpskih dolinah.

 

Časovnica

1 ura ogled Slovenskega planinskega muzeja
1,5 ure

od muzeja do Koče pri slapu Peričnik (v eno smer)

 

Dodatno:  
1 ura od Aljaževa dom do zatrepa doline Vrata (krožno)

 

Učni listi

Povezave

 • Slap Peričnik
 • Triglavski ledenik
 • Zloženka Pot Triglavske Bistrice
 • Pot Triglavske Bistrice
 • Slovenski planinski muzej