Življenjski prostori v Triglavskem narodnem parku

Življenjski prostori v Triglavskem narodnem parku

Raznoliki življenjski prostori z izjemno biodiverziteto

Edini slovenski narodni park je poseben tudi zato, ker je reliefno zelo razgiban. V njem najdemo mnogo avtohtonih živali in pisano rastje z 19 vrstami endemičnih rastlin. Ponuja številne raznolike življenjske prostore in izjemno biodiverziteto.

Največji delež Triglavskega narodnega parka predstavlja gozd. Ta pokriva kar dve tretjini površine parka. Med strnjenimi gozdovi Triglavskega narodnega parka se skrivajo šotna barja. Voda je tista, ki kipari in oblikuje površje večinoma apnenčastega alpskega prostora. Tu najdemo tekoče vode in visokogorska jezera. Prav posebno barviti so spomladi visokogorski travniki, na njih se pasita gams in kozorog.


Tam, kjer se skalovje neprestano kruši, so melišča. Melišče nastane s kopičenjem kamnitega drobirja, ki zaradi mehaničnega preperevanja kamnin in nestabilnega zemljišča pada s sten. In seveda ne moremo mimo visokih skalnih sten. Najvišji grebeni se vzpnejo čez 2000 metrov nadmorske višine in nudijo življenjski prostor prav posebnim rastlinam in živalim, ki so prilagojene na res zelo ekstremne razmere.

Več o habitatih v Triglavskem narodnem parku na spodnjih povezavah:

Cilji učnega načrta

Življenjski prostori v Triglavskem narodnem parku

Učne enote, ki so objavljene na portalu Triglavska zakladnica, je mogoče povezati z različnimi učnimi načrti. 

 

3. razred:

SPO:

 • učenci spoznajo živa bitja ter okolja v katerih žive

4. razred:

DRU: Vsebinski sklop – Ljudje v prostoru:

 • učenci spoznavajo osnovne geografske značilnosti naravnih enot Slovenije
 • učenci raziskujejo in spoznavajo geografske pojave in procese na različne načine (pisni, grafični viri, film, neposredno opazovanje, anketiranje, kartiranje)
 • učenci spoznajo naravne značilnosti domače pokrajine (relief, vode, prst, podnebje, kamnine, tla, rudnine)

5. razred:

DRU: Vsebinski sklop – Ljudje v prostoru:

 • učenci spoznavajo osnovne geografske značilnosti naravnih enot Slovenije
 • učenci raziskujejo in spoznavajo geografske pojave in procese na različne načine (pisni, grafični viri, film, neposredno opazovanje, anketiranje, kartiranje)

6. razred:

NAR:

 • učenci spoznajo, da neživi dejavniki okolja določajo bivalne razmere za živa bitja in vplivajo na njihov način življenja (na primer na vlažnih rastiščih uspevajo drugačne rastline kot v suhih)
 • učenci znajo opredeliti dejavnike nežive in žive narave ter spoznajo soodvisnost nežive in žive narave

9. razred:

GEO:

 • učenci spoznavajo geografske značilnosti Slovenije

 

"Analiza, evalvacija in uskladitev vsebin Triglavske zakladnice s programi in učnimi načrti za osnovne šole je bila izvedena z zunanjim sodelavcem, dr. Iztokom Tomažičem, avtorjem številnih gradiv za osnovnošolske naravoslovne predmete in predavateljem didaktike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani."

Vsebino je omogočil

Biosferna območja so območja ekosistemov z bogato biotsko raznovrstnostjo. Namenjena so ohranjanju ekosistemov in njihove biotske raznovrstnosti ter spodbujanju trajnostnega razvoja ob vključevanju in sodelovanju lokalnega prebivalstva.

V Sloveniji so bila do leta 2018 opredeljena štiri biosferna območja:

 • Biosferno območje Julijske Alpe        
 • Biosferno območje Kras         
 • Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje     
 • Biosferno območje Mura 

V okviru projekta Sodelovanje med Las-i: Približjamo Unescova biosferna območja prebivalcem smo pripravili zanimive vsebine, ki bogatijo našo Triglavsko zakladnico.

»Za vsebino je odgovoren Javni zavod Triglavski narodni park. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«