Visokogorski travniki v Triglavskem narodnem parku

Visokogorski travniki v Triglavskem narodnem parku

Habitati v Triglavskem narodnem parku

Visokogorski travniki so zelo barviti. Spomladi prvi zacvetijo alpski zvončki, ki že med snežnimi kristalčki kukajo na dan.

Zatem se začne cvetna predstava, na kateri se zvrsti lepo število zastopnikov alpskega rastlinstva. Svišči, ušivci, sončeca, planike, murke, klinčki in še mnogo drugih tvori neverjetno barvno paleto.

Visokogorski travniki so dom tudi mnogim živalskim vrstam.

V vlažnem vremenu je na travnikih nad gozdno mejo pogost planinski močerad. Na sončnih travnikih se spreletava naš največji metulj apolon.

Na travnikih opazimo številne luknje, v katerih prebivajo svizci. Tu živijo še planinski zajec, belka ter največja prebivalca visokogorja – gams in kozorog.

Obišči Alpski botanični vrt Julijana

Cilji učnega načrta

Visokogorski travniki v Triglavskem narodnem parku

Učne enote, ki so objavljene na portalu Triglavska zakladnica, je mogoče povezati z različnimi učnimi načrti.

 

2. razred:

SPO:

 • učenec spozna nekatere živali in rastline

3. razred:

SPO:

 • učenci spoznajo živa bitja ter okolja v katerih žive

4. razred:

NIT:

 • učenci znajo prepoznati najpogostejše vrste rastlin, živali in gliv v neposrednem okolju

6. razred:

NAR:

 • učenci uporabijo določevalne ključe za prepoznavanje živih bitij in njihovo uvrščanje v sistematske enote
 • učenci znajo z uporabo določevalnih ključev prepoznati najbolj zastopane rastline v bližnjem ekosistemu (travnik, gozd) in jih razvrstiti v ustrezne sistematske skupine
 • učenci spoznajo, da neživi dejavniki okolja določajo bivalne razmere za živa bitja in vplivajo na njihov način življenja (na primer na vlažnih rastiščih uspevajo drugačne rastline kot v suhih)

7. razred:

NAR:

 • učenci razvrstijo živali v bližnjem ekosistemu v širše sistematske kategorije z uporabo določevalnih ključev

"Analiza, evalvacija in uskladitev vsebin Triglavske zakladnice s programi in učnimi načrti za osnovne šole je bila izvedena z zunanjim sodelavcem, dr. Iztokom Tomažičem, avtorjem številnih gradiv za osnovnošolske naravoslovne predmete in predavateljem didaktike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani."

Vsebino je omogočil

Biosferna območja so območja ekosistemov z bogato biotsko raznovrstnostjo. Namenjena so ohranjanju ekosistemov in njihove biotske raznovrstnosti ter spodbujanju trajnostnega razvoja ob vključevanju in sodelovanju lokalnega prebivalstva.

V Sloveniji so bila do leta 2018 opredeljena štiri biosferna območja:

 • Biosferno območje Julijske Alpe        
 • Biosferno območje Kras         
 • Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje     
 • Biosferno območje Mura 

V okviru projekta Sodelovanje med Las-i: Približjamo Unescova biosferna območja prebivalcem smo pripravili zanimive vsebine, ki bogatijo našo Triglavsko zakladnico.

»Za vsebino je odgovoren Javni zavod Triglavski narodni park. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«