Biosferno območje Julijske Alpe

Biosferno območje Julijske Alpe

Prvi slovenski biosferni rezervat.

Triglav, otok sredi jezera, Triglavska jezera, smaragdno zelena Soča, planinski orel, alpski kozorog, blejska kremna rezina, Ruska kapelica … Na vse to in še več pomislimo ob besedi Julijske Alpe in Triglavski narodni park.
A da bomo ohranili pestrost živali in rastlin ter hkrati domačinom omogočali vsakdanji kruh in turistom nepozabne izkušnje, morata človek in narava sobivati. Širše območje slovenskih Julijskih Alp je mednarodno prepoznano kot Biosferno območje Julijske Alpe.

Biosferno območje Julijske Alpe obsega skoraj 200.000 hektarjev. To je skoraj desetina slovenskega ozemlja, ki se razteza čez 10 slovenskih občin, to so: Bled, Bohinj, Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica.

Osrednji in robni del območja obsega Triglavski narodni park, prehodni del pa širše območje Julijski Alp.

Julijske Alpe je za biosferni rezervat svetovnega pomena leta 2003 razglasila Organizacija združenih narodov za izobraževanje, raziskovanje in kulturo – UNESCO.

Julijske Alpe so dom mnogim živalskim in rastlinskih vrstam. Namen biosfernega rezervata je uskladiti varovanje naravne in kulturne dediščine s trajnostno, vzdržno rabo virov v vseh gospodarskih panogah od kmetijstva, gozdarstva, ribištva, sirarstva in turizma do upravljanja z vodami in drugimi naravnimi viri.

Ali veš, da naravne in kulturne bisere severozahodnega dela Slovenije vsako leto obišče več kot 650.000 ljudi? Ena od osrednjih gospodarskih panog na tem območju je ravno turizem. Ker je večji del območja tudi zakonsko zavarovan (Triglavski narodni park), velik izziv predstavlja ravno gibanje obiskovalcev. Zato je poudarek na uvajanju trajnostnega razvoja na področju turizma, kmetijstva in mobilnosti.

Program vključuje tudi čezmejno sodelovanje z italijanskim Naravnim parkom Julijsko predgorje.

Cilji učnega načrta

Biosferno območje Julijske Alpe

Učne enote, ki so objavljene na portalu Triglavska zakladnica, je mogoče povezati z različnimi učnimi načrti.

1. razred:

SPO:

 • Cilj vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj zajema zavedanje zdajšnjih in prihodnjih okoljskih in družbenih vprašanj človeštva ter s tem povezano ohranjanje naravnega okolja in sonaravno gospodarjenje z njim.

2. razred:

SPO:

 • Cilj vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj zajema zavedanje zdajšnjih in prihodnjih okoljskih in družbenih vprašanj človeštva ter s tem povezano ohranjanje naravnega okolja in sonaravno gospodarjenje z njim.

3. razred:

SPO:

 • Cilj vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj zajema zavedanje zdajšnjih in prihodnjih okoljskih in družbenih vprašanj človeštva ter s tem povezano ohranjanje naravnega okolja in sonaravno gospodarjenje z njim.

4. razred:

NIT:

 • učenci spoznavajo, da moramo varčevati z naravnimi viri
 • učenci spoznajo, da je treba ohranjati različnost in pestrost v naravi, in sicer tako, da se ogibamo nepopravljivim procesom, ki razlike v naravi zmanjšujejo in odpravljajo
 • učenci oblikujejo pozitiven odnos do narave in tehnike ter kritičen odnos do posegov v naravo, zavedajo se pomena trajnostnega razvoja

5. razred:

NIT:

 • učenci spoznavajo, da moramo varčevati z naravnimi viri
 • učenci spoznajo, da je treba ohranjati različnost in pestrost v naravi, in sicer tako, da se ogibamo nepopravljivim procesom, ki razlike v naravi zmanjšujejo in odpravljajo
 • učenci oblikujejo pozitiven odnos do narave in tehnike ter kritičen odnos do posegov v naravo, zavedajo se pomena trajnostnega razvoja
 • učenci znajo utemeljiti pomen trajnostnega razvoja

DRU:

 • učenci spoznajo značilnosti trajnostnega razvoja

6. razred:

NAR: razvijanje stališč in odnosov:

 • učenci se zavedajo vrednosti in občutljivosti naravnega in antropogenega okolja in oblikujejo pozitiven in odgovoren odnos do narave ter spoštovanje do vseh oblik življenja
 • učenci so sposobni prepoznavati in razumevati okoljsko problematiko ter odgovorno in aktivno sodelovati pri razreševanju in trajnostnem oziroma sonaravnem razvoju

GEO:

 • učenci spoznavajo naravno in kulturno dediščino Slovenije ter pomen gibanja v naravi
 • učenci razvijajo pozitivna čustva do domovine, občutek pripadnosti svojemu narodu in državi ter ljubezen do njene naravne in kulturne dediščine

7. razred:

NAR: razvijanje stališč in odnosov:

 • učenci se zavedajo vrednosti in občutljivosti naravnega in antropogenega okolja in oblikujejo pozitiven in odgovoren odnos do narave ter spoštovanje do vseh oblik življenja
 • učenci so sposobni prepoznavati in razumevati okoljsko problematiko ter odgovorno in aktivno sodelovati pri razreševanju in trajnostnem oziroma sonaravnem razvoju
 • učenci razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z neposrednim varovanjem vse narave in biosfere nasploh, s sonaravno rabo krajine in trajnostnim razvojem, še posebej na zavarovanih območjih

GEO:

 • učenci spoznavajo potrebo po ohranjanju naravne in kulturne dediščine
 • učenci razložijo svojo vlogo in vlogo drugih pri zagotavljanju trajnostnega razvoja

8. razred:

BIO:

 • učenci se zavedajo pomena biodiverzitete, razvijajo sposobnost za njeno prepoznavanje na različnih organizacijskih ravneh živih sistemov in odgovoren odnos do njenega ohranjanja
 • učenci razvijajo ustrezen in odgovoren odnos do narave na podlagi znanja in razumevanja ter interes za njeno aktivno ohranjanje
 • učenci se ozaveščajo o nujnosti trajnostnega razvoja in razumevanja družbene in lastne odgovornosti za prihodnost ekosistemov in biosfere
 • učenci razvijajo sposobnost za prepoznavanje kompleksnih problemov in njihovo reševanje (tudi z interdisciplinarnim pristopom) ter znanstven način razmišljanja

GEO:

 • učenci spoznavajo potrebo po ohranjanju naravne in kulturne dediščine
 • učenci razložijo svojo vlogo in vlogo drugih pri zagotavljanju trajnostnega razvoja

9. razred:

BIO:

 • učenci se zavedajo pomena biodiverzitete, razvijajo sposobnost za njeno prepoznavanje na različnih organizacijskih ravneh živih sistemov in odgovoren odnos do njenega ohranjanja
 • učenci razvijajo ustrezen in odgovoren odnos do narave na podlagi znanja in razumevanja ter interes za njeno aktivno ohranjanje
 • učenci se ozaveščajo o nujnosti trajnostnega razvoja in razumevanja družbene in lastne odgovornosti za prihodnost ekosistemov in biosfere
 • učenci razvijajo sposobnost za prepoznavanje kompleksnih problemov in njihovo reševanje (tudi z interdisciplinarnim pristopom) ter znanstven način razmišljanja
 • učenci razumejo razloge za veliko biotsko pestrost v Sloveniji in da moramo za ohranjanje biotske pestrosti ohranjati tudi različne habitate
 • učenci razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z neposrednim varovanjem vse narave in biosfere nasploh, s sonaravno rabo krajine in trajnostnim razvojem, izjemoma še posebej na zavarovanih območjih; spoznajo namen (slovenske in mednarodne) področne zakonodaje
 • učenci razumejo načela trajnostnega razvoja in s svojim ravnanjem prispevajo k trajnostnemu razvoju v lastnem okolju in se aktivno vključujejo v ozaveščanje o tej problematiki

GEO:

 • učenci ob primerih vrednotijo in razvijajo odnos do naravne in kulturne dediščine svoje domovine
 • učenci opišejo prizadevanja in ukrepe za ohranjanje naravne in kulturne dediščine
 • učenci ozaveščajo pomembnost ohranjanja okolja za trajnostni razvoj družbe v sedanjosti in prihodnosti
 • učenci razložijo svojo vlogo in vlogo drugih pri zagotavljanju trajnostnega razvoja

 

"Analiza, evalvacija in uskladitev vsebin Triglavske zakladnice s programi in učnimi načrti za osnovne šole je bila izvedena z zunanjim sodelavcem, dr. Iztokom Tomažičem, avtorjem številnih gradiv za osnovnošolske naravoslovne predmete in predavateljem didaktike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani."

Vsebino je omogočil

Biosferna območja so območja ekosistemov z bogato biotsko raznovrstnostjo. Namenjena so ohranjanju ekosistemov in njihove biotske raznovrstnosti ter spodbujanju trajnostnega razvoja ob vključevanju in sodelovanju lokalnega prebivalstva.

V Sloveniji so bila do leta 2018 opredeljena štiri biosferna območja:

 • Biosferno območje Julijske Alpe        
 • Biosferno območje Kras         
 • Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje     
 • Biosferno območje Mura 

V okviru projekta Sodelovanje med Las-i: Približjamo Unescova biosferna območja prebivalcem smo pripravili zanimive vsebine, ki bogatijo našo Triglavsko zakladnico.

»Za vsebino je odgovoren Javni zavod Triglavski narodni park. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«