Kaj je Natura 2000?

Kaj je Natura 2000?

Posebna območja, namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov

Planinski orel jadra nad planotami v Julijskih Alpah. Par ptic ujed bo poskrbel za svoj naraščaj na severnem robu planote Mežakle. Orel ne pozna državnih meja, tudi druge živali in rastline ne. Ogrožena ujeda živi v varstvenem območju Natura 2000.

Biotska raznovrstnost v Evropi upada. Zaradi izginjanja v preteklosti tradicionalnih človeških dejavnosti se spreminja tudi kulturna krajina, zato na primer izginjajo poplavni gozdovi in mokrotni travniki. Da bi zaustavili in obrnili trend izumiranja rastlinskih in živalskih vrst, je Evropska unija vzpostavila mrežo območij Natura 2000.

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice Evropske unije. Osnovni cilj vseevropskega omrežja je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. Posebna varstvena območja so namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki ali na evropski ravni ogroženi zaradi dejavnosti človeka.

Evropsko omrežje Natura 2000 sestavlja več kot 27.000 območij. V Sloveniji jih je 354 in obsega skoraj 37 % slovenskega ozemlja. Skoraj vsi naravni parki se prekrivajo z Naturo 2000.

V Evropi tako skupno varujemo več kot 1000 redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter 200 habitatnih tipov. Ohranjanje biotske raznovrstnosti je temelj trajnostnega razvoja.

 

VEČ O NATURI 2000 

TUKAJ

Cilji učnega načrta

Kaj je Natura 2000?

Učne enote, ki so objavljene na portalu Triglavska zakladnica, je mogoče povezati z različnimi učnimi načrti. 

4. razred:

NIT:

 • učenci spoznavajo, da moramo varčevati z naravnimi viri
 • učenci spoznajo, da je treba ohranjati različnost in pestrost v naravi, in sicer tako, da se ogibamo nepopravljivim procesom, ki razlike v naravi zmanjšujejo in odpravljajo
 • učenci oblikujejo pozitiven odnos do narave in tehnike ter kritičen odnos do posegov v naravo, zavedajo se pomena trajnostnega razvoja

DRU:

 • učenci razvijajo pozitiven odnos do naravne in kulturne dediščine

ŠPO: 

 • učenci razumejo pomen varovanja naravne in kulturne dediščine

5. razred:

NIT:

 • učenci spoznavajo, da moramo varčevati z naravnimi viri
 • učenci spoznajo, da je treba ohranjati različnost in pestrost v naravi, in sicer tako, da se ogibamo nepopravljivim procesom, ki razlike v naravi zmanjšujejo in odpravljajo
 • učenci oblikujejo pozitiven odnos do narave in tehnike ter kritičen odnos do posegov v naravo, zavedajo se pomena trajnostnega razvoja

DRU:

 • učenci razvijajo pozitiven odnos do naravne in kulturne dediščine

6. razred:

ŠPO:

 • učenci razumejo pomen varovanja naravne in kulturne dediščine

NAR:

 • učenci se zavedajo vrednosti in občutljivosti naravnega in antropogenega okolja in oblikujejo pozitiven in odgovoren odnos do narave ter spoštovanje do vseh oblik življenja
 • učenci so sposobni prepoznavati in razumevati okoljsko problematiko ter odgovorno in aktivno sodelovati pri razreševanju in trajnostnem oziroma sonaravnem razvoju

GEO:

 • učenci razvijajo pozitivna čustva do domovine, občutek pripadnosti svojemu narodu in državi ter ljubezen do njene naravne in kulturne dediščine

7. razred:

NAR:

 • učenci se zavedajo vrednosti in občutljivosti naravnega in antropogenega okolja in oblikujejo pozitiven in odgovoren odnos do narave ter spoštovanje do vseh oblik življenja
 • učenci so sposobni prepoznavati in razumevati okoljsko problematiko ter odgovorno in aktivno sodelovati pri razreševanju in trajnostnem oziroma sonaravnem razvoju
 • učenci razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z neposrednim varovanjem vse narave in biosfere nasploh, s sonaravno rabo krajine in trajnostnim razvojem, še posebej na zavarovanih območjih

GEO:

 • učenci spoznavajo potrebo po ohranjanju naravne in kulturne dediščine 

ŠPO:

 • teoretične vsebine: varovanje narave, skrb za ohranitev naravne in kulturne dediščine

8. razred:

BIO:

 • učenci se zavedajo pomena biodiverzitete, razvijajo sposobnost za njeno prepoznavanje na različnih organizacijskih ravneh živih sistemov in odgovoren odnos do njenega ohranjanja
 • učenci razvijajo ustrezen in odgovoren odnos do narave na podlagi znanja in razumevanja ter interes za njeno aktivno ohranjanje
 • učenci se ozaveščajo o nujnosti trajnostnega razvoja in razumevanja družbene in lastne odgovornosti za prihodnost ekosistemov in biosfere

GEO:

 • učenci spoznavajo potrebo po ohranjanju naravne in kulturne dediščine 

ŠPO:

 • teoretične vsebine: varovanje narave, skrb za ohranitev naravne in kulturne dediščine

9. razred:

BIO:

 • učenci se zavedajo pomena biodiverzitete, razvijajo sposobnost za njeno prepoznavanje na različnih organizacijskih ravneh živih sistemov in odgovoren odnos do njenega ohranjanja
 • učenci razvijajo ustrezen in odgovoren odnos do narave na podlagi znanja in razumevanja ter interes za njeno aktivno ohranjanje
 • učenci se ozaveščajo o nujnosti trajnostnega razvoja in razumevanja družbene in lastne odgovornosti za prihodnost ekosistemov in biosfere
 • učenci razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z neposrednim varovanjem vse narave in biosfere nasploh, s sonaravno rabo krajine in trajnostnim razvojem, izjemoma še posebej na zavarovanih območjih; spoznajo namen (slovenske in mednarodne) področne zakonodaje
 • učenci razumejo, da se biotska pestrost kaže na različnih ravneh (znotrajvrstna genetska pestrost, pestrost vrst v življenjskih združbah, pestrost ekosistemov)
 • Učenci razumejo razloge za veliko biotsko pestrost v Sloveniji in da moramo za ohranjanje biotske pestrosti ohranjati tudi različne habitate

ŠPO:

 • teoretične vsebine: varovanje narave, skrb za ohranitev naravne in kulturne dediščine

 

"Analiza, evalvacija in uskladitev vsebin Triglavske zakladnice s programi in učnimi načrti za osnovne šole je bila izvedena z zunanjim sodelavcem, dr. Iztokom Tomažičem, avtorjem številnih gradiv za osnovnošolske naravoslovne predmete in predavateljem didaktike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani."

Vsebino je omogočil

Biosferna območja so območja ekosistemov z bogato biotsko raznovrstnostjo. Namenjena so ohranjanju ekosistemov in njihove biotske raznovrstnosti ter spodbujanju trajnostnega razvoja ob vključevanju in sodelovanju lokalnega prebivalstva.

V Sloveniji so bila do leta 2018 opredeljena štiri biosferna območja:

 • Biosferno območje Julijske Alpe        
 • Biosferno območje Kras         
 • Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje     
 • Biosferno območje Mura 

V okviru projekta Sodelovanje med Las-i: Približjamo Unescova biosferna območja prebivalcem smo pripravili zanimive vsebine, ki bogatijo našo Triglavsko zakladnico.

»Za vsebino je odgovoren Javni zavod Triglavski narodni park. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«