Nazaj na novice

Po 12. seji sveta zavoda

10.11.2023
Po 12. seji sveta zavoda
Danes je na upravi Javnega zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP) potekala 12. seja sveta zavoda. Člani sveta zavoda so obravnavali vse predvidene točke dnevnega reda. Najobsežnejša je bila Rebalans programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2023, katerega so svetniki potrdili.

Sredi julija je JZ TNP prejel od Ministrstva za naravne vire in prostor dopolnjena izhodišča za pripravo Programa dela in finančnega načrta za letošnje leto, s katerimi so mu bila dodeljena dodatna sredstva. Slednja so mu bila zagotovljena za kritje stroškov dela (v višini 98.600 evrov), ki so finančna posledica ukrepov iz Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter za materialne stroške (v višini 50.000 evrov) v povezavi s pripravo rešitev, vzdrževanja in delovanja dveh suhih stranišč ob koči pri Dvojnem jezeru.

 

Med izvajanjem nalog iz omenjenega programa in po pripravi Polletnega poročila o delu in finančnega poročila za obdobje januar – junij 2023 je bilo ugotovljeno, da nekaterih nalog do konca leta ne bo možno realizirati, v nekaj primerih se je izkazala potreba po vključitvi novih nalog v program dela in finančni načrt za letošnje leto ali pa je prišlo do spremembe pri prioritetah izvedbe posameznih nalog. Zato je JZ TNP pripravil rebalans, v katerega je vključil vsebinske in finančne spremembe.

 

Za kritje negativnega izida leta 2022

 

Načrtovani bruto poslovni izid leta 2023 je presežek prihodkov nad odhodki v znesku 11.981 evrov. Z upoštevanjem izračunanega davka v višini 5.759 evrov je v Rebalansu programa dela in finančnega načrta za leto 2023 načrtovani poslovni izid leta 2023 neto presežek prihodkov nad odhodki v znesku 6.222 evrov namenjen kritju negativnega izida leta 2022.

 

Sicer pa so se svetniki na današnji seji seznanili tudi z izvedeno dopisno sejo strokovnega sveta z dne 25. 10. 2023. Na njej so člani strokovnega sveta obravnavali zapisnik prejšnje seje strokovnega sveta in ga potrdili, seznanili pa so se tudi z Rebalansom programa dela in finančnega načrta JZ TNP za leto 2023. Podrobnosti o rebalansu Programa dela in finančnega načrta JZ TNP za leto 2023 so v objavljenem gradivu za sejo.

 

Med pobudami o opremi naravovarstvenih nadzornikov

 

V gradivu za sejo sta tudi pisna odgovora na pobudi svetnika, od katerih se ena nanaša na opremo naravovarstvenih nadzornikov. Pred letom 2018 je Javni zavod Triglavski narodni park za namen nabave opreme prejel proračunska sredstva in izvedel postopek naročila in skrbel za dobavo opreme sam, od leta 2018 dalje pa je dogovorjeno, da postopek javnega naročila za dobave uniforme izvede ministrstvo za vsa zavarovana območja. Prvo javno naročilo je bilo izvedeno v letu 2018 za obdobje do leta 2020.

 

V letošnjem letu (29. 8. 2023) je bilo izvedeno drugo javno naročilo za izdelavo in dobavo uniform, izdelavo in pritrditev znakov ter dobavo čevljev. Po informacijah, s katerimi razpolaga Javni zavod Triglavski narodni park, sta dobavitelja, tako za dobavo uniform kot tudi za čevlje, izbrana. Po formalnem podpisu pogodb z dobaviteljema bo izvedeno merjenje konfekcijskih številk in izdelava uniforme, čevlje pa bodo dobavljivi takoj po podpisu pogodbe. Pogodba z obema dobaviteljema (uniforme in čevljev) bo podpisana za dobave v letu 2023. Svet zavoda bo ministrstvo pozval k predložitvi natančnejših informacij o letošnji dobavi opreme za naravovarstvene nadzornike.

 

Forum zainteresirane javnosti predvidoma v zadnjem tednu januarja 2024

 

Pri točki Razno pa so člani sveta zavoda med drugim razpravljali o izvedbi Foruma zainteresirane javnosti, ki naj bi predvidoma potekal v zadnjem tednu januarja 2024. Forum zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka je način posvetovanja upravljavca edinega narodnega parka v Sloveniji s prebivalci, lokalnim gospodarstvom in odločevalci ter ena od priložnosti za konstruktivna razmišljanja in oblikovanje vizije razvoja.